Parent Survey

Dear Schmitt Families,
We want your input. Please take a few minutes to take the survey for our Local Control Accountability Plan. Just click on the link below. Thank you for taking the time to provide your comments and ideas.
Ms. Rocha

Estimadas familias de Schmitt,
Queremos su opinión. Por favor tome unos minutos para responder la encuesta de nuestro Plan de Responsabilidad de Control Local. Simplemente haga clic en el enlace de abajo. Gracias por tomar el tiempo para brindar sus comentarios e ideas.
Sra. Rocha

Xin Chào Gia Đình Schmitt,
Chúng tôi cần nghe ý kiến của quý vị, xin quý vị vui lòng bỏ ra vài phút để trả lời các câu hỏi khảo sát Kế Hoạch Kiểm Soát Trách Nhiệm của Địa Phương. Quý vị chỉ cấn nhấn vào đường dẫn bên dưới. Cảm ơn quý vị đã bỏ ra thời gian để cho phản hồi và nêu ra ý kiến của mình.
Cô Rocha