WSD is here for you!

Entendemos que estos tiempos son diferentes y es posible que necesite de alguien con quien hablar.  Proporcione su información de contacto https://forms.gle/QSfnKmsiBkwAcmnb7.  Nos pondremos en contacto con usted para hablar con un proveedor de salud mental de la escuela, alguien que pueda escuchar y ofrecer estrategias y apoyos para hacer frente a esta circunstancia inusual.  Si tiene una emergencia o una situación que no puede esperar, llame al 911 o llame a la Línea Directa de Crisis Juvenil de California al 800-843-5200.  Creemos que buscar ayuda es una señal de fortaleza.  Estos tiempos son confusos para todos nosotros y estamos aquí para ayudarlo. Comuníquese si necesita hablar, ¡estamos aquí para ayudarlo!

Chúng tôi hiểu rằng trong thời điểm hoàn toàn khác lạ này, quý vị có thể đang cần đến một người nào đó để tư vấn. Xin hãy cung cấp thông tin liên lạc của quý vị ở đây  https://forms.gle/QSfnKmsiBkwAcmnb7 cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ kết nối cho quý vị nói chuyện với chuyên gia tâm lý của nhà trường, một người biết lắng nghe và đưa ra những phương thức và cách hỗ trợ để đối phó trong những tình huống bất thường nhất. Nếu quý vị đang gặp trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống không thể chờ đợi, xin vui lòng gọi số 911 hoặc gọi đường dây nóng California Youth Crisis Hotline (Khủng Hoảng Thanh Thiếu Nhiên của California) ở số (800) 843-5200. Chúng tôi tin rằng việc tiếp cận sự giúp đỡ là một dấu hiệu của thành công. Thời điểm này đang rất bối rối cho tất cả chúng ta và chúng tôi luôn ở bên cùng quý vị. Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu quý vị cần tư vấn, chúng tôi luôn đồng hành cùng quý vị!